COCON

STUDIO

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Artikel 1. DEFINITIES

 

1.1 Studio Cocon: Lilith Rouffa, KBO-nr. 0665.895.397, maatschappelijke zetel te Boelaerlei 121 bus 4, 2140 Borgerhout, vestigingsadres te Kleine Beerstraat 53, 2018 Antwerpen, info@studiococon.be, +32 485 697 135.

 

1.2 Klant: De natuurlijke persoon die deelneemt aan het aanbod georganiseerd door Studio Cocon. Freelance boekers zoals professionele klanten en rechtspersonen, zoals o.m. yogastudio’s, sportclubs, bedrijven, vzw’s of scholen die aanspraak maken op het freelance aanbod van Studio Cocon.

 

1.3 Opdrachtnemer: Natuurlijke of rechtspersonen die in opdracht van of samen met Studio Cocon werken en hiermee gelijkgesteld worden voor de toepassing van deze algemene voorwaarden.

 

1.4. De website: www.studiococon.be

 

1.5. Het registratieplatform: https://club.fitmanager.com/login/1894 .

 

1.6. Dashboard: Tabblad met het planningsoverzicht op de persoonlijke account van de klant op het registratieplatform.

 

1.7. Strippenkaart: Online kaart met daarop credit(s) voor een specifiek aanbod te volgen binnen de daarbij aangegeven geldigheidsperiode.

 

1.8. Abonnement: Online abonnement dat doorloopt over een minimum van 3 maanden via stornering/ domiciliëring.

 

1.8. Credit: 1 tegoed van een strippenkaart of abonnement. 

 

1.9. Ochtendles: een les die plaatsvindt tussen 08u00 en 12u00.

 

1.10. Middagles: een les die plaatsvindt tussen 12u00 en 17u00.

 

1.10. Avondles: een les die plaatsvindt tussen 17u00 en 22u30.

Artikel 2. ALGEMEEN

 

2.1. Studio Cocon biedt yogalessen voor alle leeftijden aan. Daarnaast worden ook andere activiteiten georganiseerd van sociale, educatieve of cultureel-agogische aard zoals opgenomen in de meest actuele versie in het register van de Kamer van Koophandel.

 

2.2. Op alle verhoudingen tussen Studio Cocon, de klant en de opdrachtnemer is het Belgisch recht van toepassing en het vrije bewijsrecht in handelszaken. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zouden zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing. Enkel de rechtbanken te Antwerpen, en hun respectieve Antwerpse afdelingen territoriaal bevoegd over het vestigingsadres van Studio Cocon, zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil met betrekking tot de verhouding tussen Studio Cocon en de klant.

 

Artikel 3. KLANTEN: AANKOOP, RESERVATIE, ANNULATIE

 

3.1 ACCOUNT AANMAKEN:  De account op het registratieplatform is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Enkel in het geval van (verlengd) minderjarigen kan de ouder, voogd of begeleider een account aanmaken en beheren voor de minderjarige deelnemer in kwestie. https://club.fitmanager.com/signup/1894 

 

3.2. RESERVATIE & BETALING: Lessen of workshops worden betaald en gereserveerd via het registratieplatform via strippenkaarten en abonnementen. Betalingen gebeuren via online bancontact. https://club.fitmanager.com/login/1894

 

3.3. GELDIGHEID: Strippenkaarten en abonnementen hebben een beperkte geldigheid die afhankelijk is van de formule. De klant kan zelf de ingangsperiode bepalen bij aankoop. Lessen kunnen geboekt worden na aanvang van de ingangsperiode en voor het verstrijken van de geldigheidstermijn. Via het tabblad ‘abonnementen’ in het registratieplatform kan de geldigheid worden nagegaan.

 

3.4. ANNULATIE 

 

3.4.1. GROEPSLES: De klant kan via het dashboard een dag- en avondles annuleren tot 6 uur voor aanvang. De ochtendlessen kan geannuleerd worden tot 14u voor aanvang van. Indien tijdig geannuleerd, wordt de credit automatisch weer bijgeschreven bij de strippenkaart of het abonnement. Als er een restrictie geldt op een abonnement, zoals één les per week, kan deze les niet meegenomen worden naar een volgende week. De geannuleerde les dient in de lopende week ingehaald te worden. Indien je een strippenkaart hebt wordt de les weer toegevoegd aan je account en kan je deze binnen de geldigheidsperiode nog opnemen. 

 

3.4.2. MINIMUM AANTAL DEELNEMERS: Een les gaat door vanaf drie inschrijvingen. Indien er minder dan drie deelnemers zijn ingeschreven wordt de dag- of avondles automatisch 6 uur voor aanvang geannuleerd, voor ochtendlessen is dit 14 uur voor aanvang. De klant ontvangt een melding via mail en eventueel ook via de mobiele Fitmanager applicatie. De credit wordt weer beschikbaar gesteld voor een nieuwe boeking.

 

3.4.3. MELDINGEN ANNULATIE: Door rechts bovenaan in de persoonlijke account op  naam/ profielfoto te klikken kan de klant toegang krijgen tot de accountinstellingen. De klant kiest vervolgens voor het tabblad e-mailinstellingen. Hier kan worden aangegeven wanneer een mail wel of niet ontvangen wordt. Via de Fitmanager applicatie wordt een pushmelding verzonden indien een gereserveerde les geannuleerd wordt.

 

3.4.2. WORKSHOPS: Een workshop kan niet geannuleerd worden. De klant mag wel iemand in de plaats sturen. De klant brengt de studio daarvan op de hoogte per e-mail. 

 

3.4.3 STRIPPENKAART/ ABONNEMENT: Een strippenkaart of abonnement kan niet geannuleerd worden en wordt niet terugbetaald. Indien je in geval van overmacht (bijvoorbeeld door ziekte, zwangerschap, …) de strippenkaart of het abonnement zelf niet volledig kan opnemen, kan deze, onder dezelfde voorwaarden, eenmalig en onomkeerbaar door Studio Cocon overgezet worden op de persoonlijke account van de plaatsvervang(st)er. Informeer Studio Cocon daaromtrent meteen via mail naar: info@studiococon.be.

 

Artikel 4. FREELANCE: BOEKING & ANNULATIE 

 

4.1. BOEKING: Freelance lessen worden via info@studiococon.be aangevraagd. De freelance boeker ontvangt een offerte op maat. De boeking ligt vast nadat de klant zich akkoord verklaard heeft met de offerte. 

 

4.2. ANNULATIE: Er geldt een administratiekost van €50 bij annulatie tot twee weken voor aanvang van de freelance boeking. Bij latere annulatie wordt een annulatiekost van 50% van het totale offertebedrag, exclusief administratiekost, aangerekend. Annuleren binnen de 72 uur voor aanvang van de boeking is niet mogelijk, het offertebedrag wordt dan volledig aangerekend. Je mag wel iemand anders je plek laten innemen, onder behoud dat dezelfde voorwaarden en afspraken blijven gelden. In dat geval stuur je tijdig een mail naar info@studiococon.be om de wijziging aan te geven.

 

Artikel 5. WIJZIGINGEN AANBOD

 

5.1. Studio Cocon kan eenzijdig het aanbod wijzigen of annuleren, al dan niet in geval van overmacht. 

 

5.2. Studio Cocon behoudt zich het recht om ten aanzien van de les- en dagindeling organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen. Wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd via pushmelding op het registratiesysteem, vermelding op de website, via de nieuwsbrief of via e-mail en via sociale media.

 

5.3. Studio Cocon is vrij de identiteit van de yoga-instructeur te kiezen.

 

Artikel 6. LAATTIJDIGE BETALINGEN

 

6.1. Laattijdige betalingen van openstaande facturen leveren van rechtswege verwijlrente op aan wettelijke rentevoet (rentevoet ‘lening op interest’ t.a.v. particulieren en voor het overige volgens de wet betalingsachterstand bij handelstransacties t.a.v. professionelen), alsook een schadevergoeding van 10% met een minimum van €25.

 

6.2. Er bestaat geen herroepingsrecht voor de consument in geval van overeenkomst op afstand. 

 

Artikel 7. PRIVACY

 

7.1. De eventuele verwerking van persoonsgegevens gebeurt overeenkomstig de bepalingen van de Europese algemene verordening gegevensbescherming van 27 april 2016. Verdere informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens is te vinden in het Privacy Statement op de website.

 

7.2. Studio Cocon is verwerker en verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt enkel voor de uitvoering van de overeenkomst met de klant (klantenadministratie, verwerking marktstudies en om de klant te informeren, eventueel via nieuwsbrieven).

 

7.3. De klant geeft haar uitdrukkelijke toestemming aan Studio Cocon om beeldmateriaal van de klant te verzamelen met het oog op intern en extern gebruik (op de website, sociale media, publiciteit, …).

 

Artikel 8. AANSPRAKELIJKHEID

 

8.1. Studio Cocon sluit elke aansprakelijkheid uit ten opzichte van klanten of derden met uitzondering van opzettelijke of grove fout in hoofde Studio Cocon of daarmee gelijkgestelden.

 

8.2. Studio Cocon en gelijkgestelden zijn niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen of verwondingen. De klant verbindt zich ertoe medisch gekeurd en geschikt te zijn om deel te nemen aan het desbetreffende aanbod.

 

8.3. Studio Cocon is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen. Studio Cocon en daarmee gelijkgestelden kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies, beschadiging of diefstal van goederen.

 

8.4. Indien Studio Cocon toch aansprakelijk zou worden bevonden, kan zij enkel worden aangesproken voor rechtstreekse schade, met uitsluiting van onrechtstreekse schade (bijvoorbeeld loon- of omzetverlies of reputatieschade) en is haar vergoedingsplicht steeds beperkt tot maximaal de door de klant aan Studio Cocon betaalde prijs voor de laatste kalendermaand voorafgaand aan het feit dat de schade heeft doen ontstaan.

 

Artikel 9. HUISREGLEMENT

 

Het huisreglement is gekend en is na te lezen op de website www.studiococon.be/huisreglement. Studio Cocon kan ten allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag niet in overeenstemming is met het huisreglement.

Download hier de algemene voorwaarden in pdf.

Download hier het huisreglement in pdf.

VOLG ONS

  • Facebook - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle

LOCATIE

KLEINE BEERSTRAAT 53
2018 ANTWERPEN

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

TE BOELAERLEI 121 BUS 4
2140 BORGERHOUT
  • Facebook YogaStudioCocon
  • Instagram
  • Spotify Yogastudiococon
  • Twitter - Yogastudiococon
  • LinkedIn - Black Circle
  • Twitter
  • Pinterest

INFO@STUDIOCOCON.BE

BE 0665.895.397

REKENINGNUMMER

BE56 3631 7767 0088

© Studio Cocon 2020 - all rights reserved.