top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. DEFINITIES

 

1.1 Studio Cocon: Lilith Rouffa, KBO-nr. 0665.895.397, vestigingsadres te Kleine Beerstraat 53, 2018 Antwerpen, info@studiococon.be, +32 485 697 135.

 

1.2 Particuliere klant: De natuurlijke persoon die deelneemt aan het aanbod georganiseerd door Studio Cocon.

1.3 Professionele - freelance - klant: freelance boekers zoals professionele klanten en rechtspersonen, zoals o.m. yogastudio’s, sportclubs, bedrijven, vzw’s of scholen die aanspraak maken op het freelance aanbod van Studio Cocon.

1.4 Opdrachtnemer: Natuurlijke of rechtspersonen die in opdracht van of samen met Studio Cocon werken en hiermee gelijkgesteld worden voor de toepassing van deze algemene voorwaarden.

 

1.5 De website: www.studiococon.be

Artikel 2. ALGEMEEN

 

2.1. Studio Cocon biedt yogalessen, act coaching en reiki behandelingen aan voor alle leeftijden. Daarnaast worden ook andere activiteiten georganiseerd van sociale, educatieve of cultureel-agogische aard zoals opgenomen in de meest actuele versie in het register van de Kamer van Koophandel.

 

2.2. Op alle verhoudingen tussen Studio Cocon, de klant en de opdrachtnemer is het Belgisch recht van toepassing en het vrije bewijsrecht in handelszaken. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zouden zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing. Enkel de rechtbanken te Antwerpen, en hun respectieve Antwerpse afdelingen territoriaal bevoegd over het vestigingsadres van Studio Cocon, zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil met betrekking tot de verhouding tussen Studio Cocon en de klant.

 

Artikel 3. PARTICULIERE KLANTEN: AANKOOP, RESERVATIE, ANNULATIE

 

3.1 ACCOUNT AANMAKEN:  De account op het registratieplatform is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Enkel in het geval van (verlengd) minderjarigen kan de ouder, voogd of begeleider een account aanmaken en beheren voor de minderjarige deelnemer in kwestie.

 

3.2. RESERVATIE & BETALING:

 

3.2.1. Lessen of workshops worden gereserveerd via de planningstool op de website of per mail, in de vorm van losse lessen/sessies, strippenkaarten (meerdere sessies in 1 aankoop) en abonnementen. Betalingen gebeuren online, via bancontact app, overschrijving, payconiq of cash.

 

3.2.2. Weekends en retreats worden geboekt via de webshop of via mail en de betaling gebeurt online, via bancontact app, overschrijving, payconiq of cash.

3.3. GELDIGHEID: lessen/sessies hebben een beperkte geldigheid die afhankelijk is van de formule. Lessen kunnen geboekt worden na aanvang van de ingangsperiode en voor het verstrijken van de geldigheidstermijn. 

3.3.1 Groepslessen

Een losse les is twee weken geldig.

Vijf lessen zijn tien weken geldig. 

Tien lessen zijn zes maanden geldig.

3.4. ANNULATIE 

 

3.4.1. SESSIE: De particuliere klant kan een privé sessie tot 24 uur voor aanvang kosteloos annuleren via mail of via annulatie in het online registratiesysteem. Latere kosteloze annulatie is niet mogelijk, de klant kan dan wel iemand anders in de plaats sturen die de sessie in dat geval opneemt. De klant brengt Studio Cocon hiervan op de hoogte via mail.

De professionele klant (bedrijf), 

 

3.4.2. WORKSHOPS: Een workshop kan kosteloos geannuleerd worden tot 7 dagen voor aanvang, via het online registratie systeem of via mail. Daarna kan de klant niet meer annuleren. De klant mag wel iemand in de plaats sturen. De studio wordt op de hoogte gebracht per e-mail bij eventuele vervanging.

3.4.3 TERUGBETALING: Een losse sessie, strippenkaart, reeks of abonnement wordt niet terugbetaald. Indien in geval van overmacht (bijvoorbeeld door ziekte, zwangerschap, …) de reeks, de strippenkaart of het abonnement niet volledig kan worden opgenomen, kan deze, onder dezelfde voorwaarden, eenmalig en onomkeerbaar door Studio Cocon overgezet worden op de persoonlijke account van de plaatsvervang(st)er. Informeer Studio Cocon daaromtrent meteen via mail naar: info@studiococon.be.

 

Artikel 4. PROFESSIONELE - FREELANCE - KLANTEN: BOEKING & ANNULATIE 

 

4.1. ACCOUNT AANMAKEN:  De persoon die de account op het registratieplatform aanmaakt fungeert als contactpersoon en gemachtigde om te boeken in naam van het bijhorende bedrijf. 

 

4.2. OFFERTE: Een offerte op maat kan worden aangevraagd via mail gericht aan info@studiococon.be. De professionele  freelance boeker ontvangt een offerte op maat die 14 dagen geldig is vanaf de datum van ontvangst. De offerte ligt definitief vast nadat de klant zich akkoord verklaard heeft met de in de offerte vermelde voorwaarden. 

4.3. BOEKING: Freelance lessen worden via de aangemaakte account rechtstreeks geboekt of via mail gericht aan info@studiococon.be aangevraagd. 

4.4. GELDIGHEID: lessen/sessies hebben een beperkte geldigheid die afhankelijk is van de formule tenzij anders aangegeven op de offerte op maat. Lessen kunnen geboekt worden na betaling van de factuur/ openstaande saldo en voor het verstrijken van de geldigheidstermijn. 

De standaard geldigheidsperiode per formule:

Een losse sessie is twee weken geldig.

Drie sessies zijn zes weken geldig. 

Vijf sessies zijn drie maanden geldig.

Acht freelance coaching sessies zijn zes maanden geldig. 

4.5. ANNULATIE: Er geldt een administratiekost van €75 bij annulatie tot twee weken voor aanvang van de freelance boeking. Bij latere annulatie wordt een annulatiekost van 50% van het totale offertebedrag, exclusief administratiekost, aangerekend. Annuleren binnen de 72 uur voor aanvang van de boeking is niet mogelijk, het offertebedrag wordt dan volledig aangerekend. Je mag wel iemand anders je plek laten innemen, onder behoud dat dezelfde voorwaarden en afspraken blijven gelden. In dat geval stuur je tijdig een mail naar info@studiococon.be om de wijziging aan te geven.

 

Artikel 5. WIJZIGINGEN AANBOD

 

5.1. Studio Cocon kan eenzijdig het aanbod wijzigen of annuleren, al dan niet in geval van overmacht. 

 

5.2. Studio Cocon behoudt zich het recht om ten aanzien van de les- en dagindeling organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen. Wijzigingen worden gemeldt op de website, via de nieuwsbrief, e-mail of telefoon.

 

5.3. Studio Cocon is vrij de identiteit van de yoga-instructeur te kiezen.

 

Artikel 6. LAATTIJDIGE BETALINGEN

 

6.1. Laattijdige betalingen van openstaande facturen leveren van rechtswege verwijlrente op aan wettelijke rentevoet (rentevoet ‘lening op interest’ t.a.v. particulieren en voor het overige volgens de wet betalingsachterstand bij handelstransacties t.a.v. professionelen), alsook een schadevergoeding van 10% met een minimum van €25.

 

6.2. Er bestaat geen herroepingsrecht voor de consument in geval van overeenkomst op afstand. 

 

Artikel 7. PRIVACY

 

7.1. De eventuele verwerking van persoonsgegevens gebeurt overeenkomstig de bepalingen van de Europese algemene verordening gegevensbescherming van 27 april 2016. Verdere informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens is te vinden in het Privacy Statement op de website.

 

7.2. Studio Cocon is verwerker en verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt enkel voor de uitvoering van de overeenkomst met de klant (klantenadministratie, verwerking marktstudies en om de klant te informeren over aanbodswijzigingen).

 

7.3. Het uitgebreide privacybeleid kan worden nagelezen via https://www.studiococon.be/privacybeleid

 

Artikel 8. AANSPRAKELIJKHEID

 

8.1. Studio Cocon sluit elke aansprakelijkheid uit ten opzichte van klanten of derden met uitzondering van opzettelijke of grove fout in hoofde Studio Cocon of daarmee gelijkgestelden.

 

8.2. Studio Cocon en gelijkgestelden zijn niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen of verwondingen. De klant verbindt zich ertoe medisch gekeurd en geschikt te zijn om deel te nemen aan het desbetreffende aanbod.

 

8.3. Studio Cocon is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen. Studio Cocon en daarmee gelijkgestelden kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies, beschadiging of diefstal van goederen.

 

8.4. Indien Studio Cocon toch aansprakelijk zou worden bevonden, kan zij enkel worden aangesproken voor rechtstreekse schade, met uitsluiting van onrechtstreekse schade (bijvoorbeeld loon- of omzetverlies of reputatieschade) en is haar vergoedingsplicht steeds beperkt tot maximaal de door de klant aan Studio Cocon betaalde prijs voor de laatste kalendermaand voorafgaand aan het feit dat de schade heeft doen ontstaan.

 

Artikel 9. HUISREGLEMENT

 

Het huisreglement is gekend en is na te lezen op de website www.studiococon.be/huisreglement. Studio Cocon kan ten allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag niet in overeenstemming is met het huisreglement.

bottom of page