top of page
COCON_01Vedett01.jpg

Algemene Voorwaarden

Ik ben Lilith Rouffa, handelend onder de naam Studio Cocon met maatschappelijke zetel te Bloemistenstraat 18, 2140 Borgerhout en ondernemingsnummer 0665.895.397. Je kan me bereiken via het e-mailadres: info@studiococon.be.

 

Kleine onderneming vrijgesteld van BTW.

Cursussen, trajecten & coaching.

DEEL 1 – ALGEMEEN


Artikel 1 – Definities


In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:


Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaven uitgaande van ons, ofwel via de website, via sociale media ofwel via e-mail.
Dienst: de diensten die wij, Studio Cocon, leveren.
Dienstverlener: wij, Studio Cocon.
Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER.
Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in op de dag van de inschrijving bij de abonnementen, bij ondertekening van de overeenkomst of bij het aankopen van een product/dienst.
Klant: De ondernemer of consument die een overeenkomst afsluit met ons en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt.
Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen jou, als Klant, en wij, als Dienstverlener.
Producten: de producten die wij, Studio Cocon, verkopen.
Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig.
Website: www.studiococon.be.
Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.


Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden


2.1. In deze Algemene voorwaarden beschrijven wij, als Dienstverlener, de regels op basis waarvan wij, als Dienstverlener, onze diensten aan jou, de Klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze online cursussen en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen als Klant.


2.2. Deze Algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, de Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken.
 

2.3. Wij, als Dienstverlener, behouden ons het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 

De laatste versie van deze Algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing.
 

De geldende Algemene voorwaarden op jou, als Klant, zijn diegene die gelden op het moment dat jij, als Klant, je inschrijft voor een cursus, een traject of coaching, zowel online als offline. 
Ingeval jij, als Klant, een onbepaalde duur Overeenkomst bent aangegaan, zullen wijzigingen in de Algemene voorwaarden in principe meteen op de Overeenkomst van toepassing zijn. Wij, als Dienstverlener, zullen zulke wijziging evenwel steeds aan jou, als Klant, ter kennis brengen, waarbij jij dan de mogelijkheid hebt om de Overeenkomst kosteloos te beëindigen.

 

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding
 

3.1. Wij, als Dienstverlener, bieden de volgende Diensten/Producten aan:
Online cursussen (zonder en met begeleiding)

3.2. Wij, als Dienstverlener, doen steeds een Aanbod via de Website. Op het moment dat jij, als Klant, dat aanbod aanvaardt is er sprake van een Overeenkomst. Op het moment dat jij een aankoop doet via de website is er dus sprake van een Overeenkomst.
De prijzen worden uitgedrukt in euro. Er wordt geen BTW aangerekend. Onderworpen aan de btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen.

 

3.3. Wij, als Dienstverlener, hebben steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het Aanbod dat bestond op het moment dat jij, als Klant het hebt aanvaard, m.a.w. aankoopt, is het geldende Aanbod.
 

3.4. Wij, als Dienstverlener, kunnen niet aan ons Aanbod worden gehouden indien jij, als Klant, redelijkerwijs kon begrijpen dat het Aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat,  zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs.
 

3.5. Bij aanvaarding van het Aanbod voor de levering van een Dienst ga jij, als Klant, ermee akkoord dat de Overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen. Voor jou, als Klant, ontstaat vanaf dat moment de verplichting tot betaling van de volledige som. Jij, als Klant-consument, geeft hierbij aan afstand te doen van het herroepingsrecht.
 

Artikel 4 – Uitvoering van de Overeenkomst en verantwoordelijkheden Klant
 

4.1. Algemeen
 

4.1.1. Wij, als Dienstverlener, voeren de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat jij, als Klant, beoogde. Het beoogde resultaat is steeds afhankelijk van de inzet van jou, als Klant, onder meer bestaande uit deelnemen aan calls, bekijken van modules, maken van opdrachten en voorbereidingen.
 

4.1.2. Wij, als Dienstverlener, benadrukken dat de online cursussen nooit persoonlijk advies kunnen vervangen. De cursussen zijn gericht op het vergroten van jouw kennis over de specifieke onderwerpen.
Jij, als Klant dient tenminste over een e-mailadres en over een internetverbinding, webbrowser en daarvoor geschikte apparatuur te beschikken, om gebruik te maken van de Diensten.

 

4.1.3. Wij, als Dienstverlener, geven jou, als Klant, verspreid over termijnen, in delen of in 1 geheel toegang tot de cursus, waardoor wij onze verplichting telkens m.b.t. de vrijgegeven content definitief zijn nagekomen.
De grootste waarde van onze Overeenkomst zit in de inhoud van de online cursus. Extra aanvullingen of eventuele bonussen, dienen altijd als extra’s gezien te worden en vertegenwoordigen geen eigen waarde in de cursusprijs. Er kan dus ook geen terugbetaling voor worden gevraagd op basis daarvan in het geval van beëindiging of ontbinding op welke grond ook.

 

4.1.4. De Overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde duur, namelijk de duur zoals vermeld bij het aanbod van de online cursus, tenzij er geen specifieke duur, dan wel “onbepaalde duur”, werd vermeld, in welk geval er sprake is van een onbepaalde duur.
 

4.2. Content
 

4.2.1. Toegang tot online trainingen is persoonlijk. Toegang tot de online trainingen of de inhoud van de trainingen mogen niet gedeeld worden met derden.
 

4.2.2. Bij een vermoeden van het delen van toegang tot een online training met derden, wordt de toegang de online training voor onbepaalde tijd geblokkeerd, zonder dat wij, als Dienstverlener, jou, als Klant, enige vergoeding of betaling verschuldigd is.
 

4.2.3. Wij, als Dienstverlener, hebben de online trainingen ontworpen naar aanleiding van haar ervaring en kennis op vlak van business-dienstverlening. Met de online trainingen wensen wij, als Dienstverlener, jou, als Klant, de nodige tools bij te brengen.
 

4.2.4. De aangeboden online trainingen, waarbij online cursusmateriaal wordt geleverd, worden aangeleverd via www.studiococon.be.
 

4.2.5. Na het einde van een online cursus blijft de inhoud beschikbaar gedurende de online cursus en het online platform blijven bestaan; indien wij, als Dienstverlener, er dan voor kiest de online cursus niet langer aan te bieden, zal jij, als Klant, hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht.
 

4.2.6. Jij, als Klant, dient zich te onthouden van elk gebruik van (de inhoud van) de online cursussen dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor ons, als Dienstverlener. 


 

Artikel 5 – Vergoeding
 

5.1. Algemeen
 

5.1.1. De prijs is steeds afhankelijk van de gekozen Dienst. De prijzen staan steeds vermeld op de Website. Deze zijn steeds exclusief BTW. Onderworpen aan de btw-vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen.

5.1.2. Het overeengekomen tarief omvat alle kosten met uitzondering van extra Producten/Diensten. Zulke extra opties (bv. aankoop fysiek werkboek / verlenging van toegang…) en eventuele bijkomende kosten zullen steeds apart worden aangegeven en vallen ten laste van jou, als Klant, bovenop de oorspronkelijke aanbodprijs.
 

5.2. Facturatie en betaling
 

5.2.1.  De cursussen worden of meteen bij de aankoop via de Website betaald of via SEPA in termijnen. De betaalverplichting bestaat van zodra de Overeenkomst tot stand is gekomen.
 

5.2.2. Bij niet–betaling van een termijnbetaling binnen de gestelde termijn, zal de Dienstverlener een eerste herinnering sturen, waarna jij, als Klant, 7 dagen krijgt om alsnog aan de verplichtingen te voldoen.
Wanneer aan de herinnering geen gevolg wordt gegeven, kunnen wij, als Dienstverlener, al onze werkzaamheden ten behoeve van jou, als Klant, opschorten, waaronder de toegang tot de cursus intrekken, totdat het verschuldigde bedrag is voldaan.
In elk geval is over het openstaande factuurbedrag vanaf de tweede herinnering – zonder voorafgaande ingebrekestelling - een verwijlintrest verschuldigd van 10% op het factuurbedrag (per jaar) evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van 150,00 euro, tenzij een grotere schade door ons, als Dienstverlener, aangetoond wordt. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.    
Wordt aan herinneringen en aanmaningen geen gevolg gegeven, zullen wij, als Dienstverlener; de betaling eventueel via incasso of gerechtelijk afdwingen.

 

Artikel 6 – Wijzigen of beëindiging van de Overeenkomst en geld-teruggaranties
 

6.1. De verkoop van de online cursussen kan in principe nooit worden geannuleerd door jou, als Klant.
 

6.2. [Indien jij, als Klant, een [bepaalde duur-Overeenkomst (bv. “cursus 1”)] wenst te annuleren, zal deze ons, als Dienstverlener, moeten vergoeden voor de reeds geleverde prestaties, gederfde winst, eventuele schadevergoeding etc. conform artikel 1794 BW.]
Indien jij, als Klant, een onbepaalde duur-Overeenkomst (bv. “cursus 1”)] zou willen opzeggen, gaat de opzeg in vanaf de maand volgend op de kennisgeving van deze beslissing aan ons, als Dienstverlener.

 

6.3. Ten aanzien van Klant-consumenten geldt het herroepingsrecht, waarvoor wordt verwezen naar artikel 14.
Voor online cursussen geldt ten aanzien van Klanten met ondernemersstatuut een ‘14 dagen-niet tevreden-geld terug’-garantie. Opdat jij, als Klant, de terugbetaling kan aanvragen moet aangetoond worden dat alle oefeningen zijn gemaakt en 80% van de inhoud is bekeken.

 

6.4. Wij, als Dienstverlener, zijn gerechtigd de Overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden, bijvoorbeeld door het intrekken van toegang tot de cursus, zonder verplichting tot schadevergoeding als jij, als Klant, niet, of slechts gedeeltelijk aan jouw verplichtingen uit de Overeenkomst voldoet. Hieronder valt uiteraard ook wanbetaling. Wij, als Dienstverlener, zijn in dat

geval niet verplicht om verdere verantwoording aan te tonen.
 

6.5. Groepstrajecten zijn tot aan de start van het programma slechts annuleerbaar met terugbetaling van 50% van het totaalbedrag. Zodra het programma begonnen is, is annuleren niet meer mogelijk: het volledige bedrag zal verschuldigd zijn.
 

Artikel 7 – Levering en duur toegang
 

7.1. Toegang tot de cursusomgeving wordt verleend na betaling. Je ontvangt binnen de 24 uur een mail om in te loggen op de website. 
Templates worden digitaal, online via e-mail of post geleverd binnen de termijn die nodig wordt geacht voor de cursus. Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van de leveringsinformatie door jou, als Klant.

 

7.2. De cursussen worden online gegeven.
Deze bestaan specifiek uit: [...]


7.3. De toegang tot de cursussen wordt verleend, levenslang, doch niet langer dan tot het moment waarop wij, als Dienstverlener, zouden stoppen met de cursus aan te bieden noch dan dat de programma’s die wij, als Dienstverlener, gebruiken voor het aanbieden van onze Diensten beschikbaar zijn.
[Ingeval wij, als Dienstverlener, zouden (moeten) stoppen met het aanbieden van de cursus, bijvoorbeeld ook doordat bepaalde programma’s onbeschikbaar worden, zullen wij dit tijdig, indien mogelijk minstens 2 maanden op voorhand, trachten aankondigen aan jou, als Klant.
Ten tijde van die kennisgeving zal jij, als Klant, de mogelijkheid worden geboden om alle content van de cursus te raadplegen.
Wij, als Dienstverlener, zullen jou, als Klant, wanneer jij ten tijde van die kennisgeving nog maar slechts  nog maar 2 weken toegang tot de content had van een billijke gedeeltelijke terugbetaling voorzien.
Jij, als Klant, hebt de mogelijkheid om de toegang die voor bepaalde duur wordt verleend te verlengen voor een maand door bijbestelling.


7.4. De (groeps)trajecten lopen op de afgesproken data (niet langer).


7.5. Als jij je, als Klant, niet aan de afspraken van onze Overeenkomst houdt, hebben wij, als Dienstverlener, indien wij dit opportuun achten, het recht om jou, als Klant, de toegang tot de door jou gekochte cursus (tijdelijk) te ontzeggen. Ook kan jij, als Klant, uitgesloten worden tot deelname aan alle andere huidige en toekomstige cursussen van ons, als Dienstverlener.


Artikel 8 – Aansprakelijkheid


8.1. Algemeen


8.1.1. Wij, als Dienstverlener, zullen ons steeds inspannen de Overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en Overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Jij, als Klant, erkent dat wij, als Dienstverlener, slechts een inspanningsverplichting hebben en geen resultaatsverplichting.


8.1.2. Wij, als Dienstverlener, hebben het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van deze Overeenkomst. Wij, als Dienstverlener, hebben deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken.


8.1.3. Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor langere levertermijnen dan voorzien, indien jij, als Klant, niet tijdig instructies of informatie doorgeeft.


8.2. Overmacht


8.2.1. Wij, als Dienstverlener, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid wanneer wij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij, als Dienstverlener, alsnog aan onze contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de Overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Onder overmacht valt  onder meer problemen met de Website (technische, hacking,…), stroompanne, software-problemen of problemen met de accounts of het platform.
Jij, als Klant, bent evenmin aansprakelijk wanneer deze niet op een afspraak kan zijn wegens aangetoonde overmacht. Het gaat om zaken die absoluut oncontroleerbaar zijn, zoals stroompanne of ongeval.

 

8.3. Relaties met derden


8.3.1. Voor zover wij, als Dienstverlener, afhankelijk zouden zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kunnen wij, als Dienstverlener, op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.


8.4. Contractuele tekortkomingen


8.4.1. Indien bij het uitvoeren van de Overeenkomst een ernstige tekortkoming aan ons, als Dienstverlener, te wijten zou zijn kan jij, als Klant, ons schriftelijk in gebreke stellen, waarbij er een redelijke termijn wordt gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen. Wij, als Dienstverlener, kunnen slechts aansprakelijk gesteld worden voor een vervangende schadevergoeding die niet hoger kan zijn dan het factuurbedrag. Wij, als Dienstverlener, zijn niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming van een aangestelde of derden.
 

8.4.2. Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder enige vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst (uitgezonderd schade ten gevolge van een eigen opzettelijke fout of van niet-nagekomen essentiële verbintenissen uit de Overeenkomst).
Ten aanzien van Klanten-consumenten is het voorgaande nog uitgezonderd schade ten gevolge van de eigen zware fout of die van een aangestelde (medewerker in loondienst), de opzettelijke fout van een aangestelde (medewerker in loondienst) en lichamelijke schade. Hetzelfde geldt voor contractuele fouten begaan door een onderaannemer.


8.5. Problemen website

8.5.1. Wij, als Dienstverlener, kunnen geen bepaalde uptime van de Website garanderen. De digitale inhoud kan daardoor eventueel voor korte periodes niet beschikbaar zijn. Jij, als Klant, kan hiervoor geen vergoeding vorderen, wanneer dit binnen redelijke proporties blijft.
Wij, als Dienstverlener, stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de Website en de online Diensten zo spoedig mogelijk weer beschikbaar zijn. Zo zullen wij de klant op de hoogte brengen via e-mail van de probleemstelling, oplossing en termijn. Wij, als Dienstverlener, kunnen evenwel geen enkele garantie bieden.

 

8.5.2. Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de Website. Wij, als Dienstverlener, zullen het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn. 
Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door phising, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten.

 

8.6. Eigen verantwoordelijkheid klant
 

8.6.1. Wij, als Dienstverlener, begeleiden jou, als Klant, en staan jou bij met advies. Wij, als Dienstverlener, kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor de beslissingen die jij, als Klant, zelf maakt tijdens het traject i.v.m. jouw zaak of op enige andere manier buiten het kader van de cursus. Wij, als Dienstverlener, zijn ook niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat jij, als Klant, beoogde.
 

Artikel 9 – Intellectueel eigendomsrecht

9.1. Door acceptatie van deze Algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door jou, als Klant,  dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s, modules en/of materialen, en overige inhoud op de website en platform, en  producten eigendom zijn van ons, als Dienstverlener, en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.
 

9.2. Wij, als Dienstverlener, verlenen aan jou, als Klant, een niet-overdraagbaar recht om de Diensten en Producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene voorwaarden gesteld. Dit enkel gedurende de duurtijd van de Overeenkomst.
 

9.3. Het is jou, als Klant, uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door ons, als Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden (het gebruik voor studie i.f.v. de eigen kennis uitgezonderd) te gebruiken of aan derden over te maken.
Het is jou, als Klant, ook verboden om de gegeven licentie over te dragen aan derden. Jij, als Klant, mag uitsluitend de werken downloaden en opslaan en/of printen voor strikt persoonlijk gebruik.
[ij, als Klant, bent verplicht om bij elke publicatie op social media waarbij aan de cursus wordt gerefereerd, ons, als Dienstverlener, bij naam te vermelden of te taggen.

 

9.4. Partijen kunnen steeds hiervan afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst.
 

9.5. Bij schending van dit artikel zal jij, als Klant, een schadevergoeding dienen te betalen gelijk aan [driemaal de gebruikelijke licentievergoeding voor dergelijk geval, onverminderd het recht van ons, als Dienstverlener, om onze werkelijke schade te vorderen.
Ingeval wij, als Dienstverlener, een schending van dit artikel vaststelt, zal het jij, als Klant, zijn die het aannemelijk moet maken dat er van geen schending sprake is, en die dus de bewijslast draagt, indien hij of zij de fout ontkent. Indien er onderling geen oplossing kan worden gevonden, kunnen wij, als Dienstverlener, gerechtelijke stappen zetten.

Artikel 10 – Gegevensverwerking

 

10.1. Door het aanvaarden van een Aanbod,  verklaar jij, als Klant, je akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform de privacy policy van ons, als Dienstverlener. Deze Algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met deze privacy policy, die toegankelijk is op de Website. 
Door het aanmaken van een account, aanvaard jij, als Klant, zonder voorbehoud deze Algemene voorwaarden. Daarnaast moeten wij, als Dienstverlener, voor het aanmaken van het gebruikersaccount of het opmaken van bepaalde documenten de persoonsgegevens verwerken. De omstandigheden waarin dat gebeurt, worden nader omschreven in de privacy policy.

 

Artikel 11 – Geheimhouding
 

11.1. Partijen zullen ertoe gebonden zijn een volledige geheimhoudingsverplichting in acht te nemen.
Dit houdt in dat zij, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de andere partij, geen van de bedrijfsgeheimen van elkaar in verband met eender welk bedrijfsfacet mag gebruiken, verspreiden of overbrengen naar enig andere derde, in het bijzonder, maar zonder dat dit een limitatieve opsomming is, inzake de prijszetting, marketing, productie, financiering, en strategische ontwikkeling van de onderneming, lijsten of details inzake Klanten en vroegere of potentiële Klanten, contractuele voorwaarden, enz…,

 

tenzij het informatie betreft die publiek beschikbaar is zonder toedoen noch nalatigheid vanwege partijen.

het informatie betreft die partijen verplicht zijn mee te delen wegens een definitief (waartegen alle rechtsmiddelen haar uitgeput) rechterlijk bevel, een definitieve arbitrale beslissing, of een definitief bevel vanwege een overheidsinstantie,
het informatie betreft die partijen verplicht is mee te delen op grond van enige wettelijke, decretale of reglementaire of andere bindende bepaling van overheidswege, partijen informatie dient mee te delen in het kader van zijn/haar verdediging in een gerechtelijke procedure of arbitrage. Deze geheimhoudingsverplichting zal gelden tijdens de duurtijd van de Overeenkomst en tot 2 jaar erna.
 

11.2. Partijen erkennen het belang van deze verplichting. De schending van deze geheimhoudingsverplichting tijdens de duur van deze Overeenkomst geldt als een ernstige fout in de zin van 8.4.1.


In geval van schending van dit artikel, zullen partijen een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van €1.500 onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen, zo deze som niet voldoende de schade vergoedt. Deze schadevergoeding is verschuldigd aan de andere partij zonder dat dit het recht om alle mogelijke andere rechtsmiddelen aan te wenden, kan beperken.
 

11.3. Jij, als Klant, erkent dat wij, als Dienstverlener, bepaalde info kan delen op haar sociale media kanalen. Jij, als Klant, dient uitdrukkelijk te laten weten wanneer jij wenst dat wij, als, Dienstverlener bepaalde informatie niet openbaar maakt.
 

Artikel 12 - Herroepingsrecht
 

12.1. Algemeen
 

12.1.1. De bepalingen van dit artikel geldt enkel voor deze Klanten die in hun hoedanigheid van consument een bestelling online zouden plaatsen. 
Jij, als Klant, hebt het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de aankoop van de aangekochte Diensten of producten te ontbinden. Wij, als Dienstverlener, hebben het recht jou, als Klant, te vragen naar de reden van herroeping, maar jij, als Klant, bent niet verplicht een reden op te geven.
De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat jij, als Klant, of een aangewezen derde, de bestelling hebt geplaatst.

 

12.2. Uitzonderingen:
 

12.2.1. Het herroepingsrecht geldt niet voor online cursussen en (groeps)trajecten. De ontbinding van downloads en andere leveringen van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager, is immers niet mogelijk wanneer jij, als Klant, voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk hebt ingestemd met het beginnen van de nakoming van de Overeenkomst voor het einde van de bedenktijd en hij heeft erkend het ontbindingsrecht te verliezen bij het verlenen van deze toestemming.
Dit houdt concreet in dat het Herroepingsrecht niet van toepassing is op al onze online cursussen voor zover de content is geleverd.

 

12.2.2. Het herroepingsrecht geldt eveneens niet voor volledig uitgevoerde Diensten, noch voor de uitgevoerde Dienst(fas)en die zijn vervaardigd volgens de specificaties van jou, als Klant, of die duidelijk

bestemd zijn voor een specifiek persoon.
 

12.3. Uitoefening van het herroepingsrecht
 

12.3.1. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet jij, als Klant, ons, als Dienstverlener, via een ondubbelzinnige verklaring per e-mail op de hoogte stellen van jouw beslissing de Overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven moet jij, als Klant, jouw mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 

12.3.2. Indien jij, als Klant, de Overeenkomst herroept, zullen wij, als Dienstverlener, alle tot op dat moment van jou, als Klant, ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan jou, als Klant, terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van de beslissing van jou, als Klant, om de Overeenkomst te herroepen.
 

12.3.4. Wij, als Dienstverlener, betalen jou, als Klant, terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee jij, als Klant, de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij jij, als Klant, uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal jou, als Klant, voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
De terugzendkosten van eventuele fysieke producten zijn voor rekening van jou, als Klant.

 

Artikel 13 – Betwistingen
 

13.1. Jij, als Klant, bent verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde Diensten of Producten van ons, als Dienstverlener, binnen de 5 dagen na de levering via e-mail kenbaar maken aan ons, als Dienstverlener. Klachten hierna worden niet meer in rekening genomen.
Jij, als Klant, kan ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid, via de volgende link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl.

 

Artikel 14 – Slotbepalingen
 

14.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze Algemene voorwaarden of de Overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij.
 

14.2. Wanneer een bepaling uit deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen komen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling.


14.3.  Deze Algemene voorwaarden alsook alle overeenkomsten van ons, als Dienstverlener, worden beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. de facturen van de Dienstverlener behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.  
 

Laatste update: 22-02-2024

COCON_01Vedett01.jpg
bottom of page