top of page
COCON_01Vedett01.jpg

Privacy Policy

Deze website is eigendom van Studio Cocon

 

Contactgegevens: Lilith Rouffa, Studio Cocon

Adres maatschappelijke zetel: Bloemistenstraat 18, 2140 Borgerhout

 

Telefoon: +32 485 69 71 35

 

E-mail: info@studiococon.be

Ondernemingsnummer: BE 0665.895.397

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website gaat u uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden.

Privacy Policy

Intellectuele eigendomsrechten:

De inhoud van deze site, met inbegrip van merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, afbeeldingen e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Studio Cocon of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet beschouwd worden als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker.

Studio spant zich in om ervoor te zorgen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en actueel is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Studio Cocon de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Studio Cocon kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u contact opnemen met de beheerder van de site.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Studio Cocon geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit toegang tot of gebruik van de website.

Studio Cocon kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade die ontstaat uit het gebruik van deze site of van enige andere site, in het bijzonder als gevolg van links of hyperlinks , inclusief, maar niet beperkt tot, alle verliezen, werkonderbrekingen, schade aan programma's of andere gegevens op het computersysteem, aan apparatuur, software of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van hun inhoud.

Studio Cocon verklaart uitdrukkelijk geen zeggenschap te hebben over de inhoud of andere kenmerken van deze websites en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken:

Op deze site is Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Privacybeleid:

Studio Cocon verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring. Voor meer informatie, vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met Lilith Rouffa via info@studiococon.be.

Studio Cocon verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het versturen van marketing, nieuwsbrieven en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking:

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, (f) noodzakelijk voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) toestemming heeft de klant altijd het recht de gegeven toestemming in te trekken.

Overdracht aan derden:

Indien dit nodig is om de beoogde doeleinden te bereiken, worden de persoonsgegevens van de klant gedeeld met andere bedrijven binnen de Europese Economische Ruimte die direct of indirect verbonden zijn met Studio Cocon of met andere partners.

Studio Cocon garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen om de persoonsgegevens te beschermen.

Bewaartermijn:

De persoonsgegevens die voor klantenbeheer worden verwerkt, worden bewaard voor de periode die nodig is om te voldoen aan de wettelijke vereisten (ook op het gebied van boekhouding).

Recht op inzage, correctie, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens:

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan deze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op grond van van artikel 6.1(f), inclusief profilering op basis van die bepalingen.

Daarnaast heeft de klant het recht om een ​​kopie (in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te verkrijgen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een ander bedrijf.

Om de bovenstaande rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

– zelf de instellingen van zijn klantaccount aanpassen; en/of

– stuur een e-mail naar het volgende e-mailadres: info@studiococon.be

Directe marketing:

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht:

De Klant heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – Commission@privacycommission.be).

COCON_01Vedett01.jpg
bottom of page